Tłumaczenie "antyarytmiczne lek" do języka angielskiego:


  Słownik Polskie-Angielski

Antyarytmiczne - tłumaczenie : Antyarytmiczne lek - tłumaczenie :

Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

Leki antyarytmiczne
darunavir ritonavir
leki antyarytmiczne klasy III (np. amiodaron, sotalol).
Class III antiarrhythmic (e. g. amiodarone, sotalol).
leki antyarytmiczne klasy III (np. amiodaron, sotalol).
e. g. a Class III antiarrhythmic (e. g. amiodarone, sotalol).
Do leków metabolizowanych przez CYP2D6 należą między innymi leki przecidepresyjne (trójcykliczne i inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), neuroleptyki i leki antyarytmiczne.
Examples of medicines which are metabolised by CYP2D6 are antidepressants (tricyclics and SSRIs), neuroleptics, anti arrhythmics, etc.
Z badań klinicznych wykluczono pacjentów przyjmujących leki antyarytmiczne dla leczenia zaburzeń rytmu serca i leki przeciwpadaczkowe dla leczenia zaburzeń padaczkowych.
Patients taking anti arrhythmic medications for the control of arrhythmias and anti seizure medications for the control of seizure disorders were excluded from clinical trials.
Do leków metabolizowanych przez CYP2D6 naleza miedzy innymi leki przeciwdepresyjne (trójcykliczne i inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), neuroleptyki i leki antyarytmiczne.
Examples of drugs which are metabolised by CYP2D6 are antidepressants (tricyclics and SSRIs), neuroleptics, anti arrhythmic drugs, etc.
Lek TRITACE zawiera lek ramipryl.
TRITACE contains a medicine called ramipril.
Lek
Lek
Lek
uth difference in the weight loss was 3.9 kg.
Lek
Atripla can reduce the
Lek
Medicine
Lek
It may harm them, even
lek
Addition of a warning to highlight that fatal serious skin reactions have now occurred with
Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia interakcji lek lek.
The possibility of drug interaction cannot be excluded.
Jak każdy lek, lek Tarceva może powodować działania niepożądane.
Like all medicines, Tarceva can cause side effects.
Lek albańskiName
Albanian Lek
Albański Lek
Albanian Lek
Lek może
They can be taken with or
Lek immunosupresyjny.
Immunosuppressants.
Lek Kivexa
Swallow the tablet whole with water.
Lek cytotoksyczny.
Cytotoxic.
Oceniany lek
Drug
Lek immunomodulujący.
Immunomodulating agent.
Przełknąć lek.
Swallow the medicine.
LEK CYTOTOKSYCZNY.
CYTOTOXIC.
Lek zn
ed The vials that are being used or about to be used is not to be kept in a refrigerator.
Lek cytotoksyczny.
Cytotoxic product.
oksykodon (lek przeciwbólowy), lorazepam (lek stosowany w stanach lękowych), alkohol.
Oxycodone (used as a pain killer) Lorazepam (used for treating anxiety) Alcohol
jeśli pacjent otrzymywał lek Opgenra, eptoterminę alfa lub podobny lek
have had Opgenra, eptotermin alfa or any similar medicine before.
Jak każdy lek, także lek Pedea może powodować działania niepożądane.
Like all medicines, Pedea may cause side effects.
Jak każdy lek, także lek Wilzin może wykazywać działania niepożądane.
Like all medicines, Wilzin can have side effects.
Nie przeprowadzono swoistych badań interakcji typu lek lek z kwasem zoledronowym.
No specific drug drug interaction studies have been conducted with zoledronic acid.
Co zawiera lek CYMBALTA Lek CYMBALTA dostępny jest w dwóch dawkach
What CYMBALTA contains CYMBALTA is available in two strengths
Mycograb został zaklasyfikowany jako lek sierocy (lek stosowany w rzadkich chorobach).
Because the number of patients with invasive fungal infections is low, Mycograb was designated an orphan medicine (a medicine used in rare diseases) on 5 December 2001.
Nexavar został uznany za lek sierocy (lek stosowany w rzadkich chorobach).
Because the numbers of patients with hepatocellular carcinoma and renal cell carcinoma are low, the diseases are considered rare , and Nexavar was designated an orphan medicine (a medicine used in rare diseases) on 11 April 2006 and 29 July 2004.
Co zawiera lek XERISTAR Lek XERISTAR dostępny jest w dwóch dawkach
What XERISTAR contains XERISTAR is available in two strengths
Xyrem uznano za lek sierocy (lek stosowany w leczeniu rzadkich chorób).
Because the number of patients with narcolepsy is low, the disease is considered rare , and Xyrem was designated an orphan medicine (a medicine used in rare diseases) on 3 February 2003.
Yondelis został uznany za lek sierocy (lek używany w rzadkich chorobach).
The medicine can only be obtained with a prescription.
Jeżeli pacjent zażywa lek ryfampicynę (lek stosowany w niektórych chorobach zakaźnych).
if you use the medicine rifampicin (a medicine used in certain infection disease).
Jeżeli pacjent zażywa lek rifampicynę (lek stosowany w niektórych chorobach zakaźnych).
if you use the medicine rifampicin (a medicine used in certain infection disease).
(inny lek przeciwwirusowy).
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. tenofovir in the body.
Lek zawiera laktozę.
Contains lactose
Jednak lek
Please tell your doctor if you are receiving treatment for a heart complaint, because the dose of the heart drug rod
warfaryny (lek przeciwzakrzepowy).
warfarin (a medicine used to reduce clotting of the blood).
nadwrażliwość na lek
drug hypersensitivity central obesity, decreased appetite, diabetes mellitus, dyslipidaemia, hypercholesterolaemia, increased appetite

 

Powiązane Wyszukiwania: Lek -