Tłumaczenie "być bita" do języka francuskiego:


  Słownik Polskie-Francuski

Być - tłumaczenie : Być - tłumaczenie : Być - tłumaczenie : Być - tłumaczenie : Być - tłumaczenie : Być - tłumaczenie : Bita - tłumaczenie : Być - tłumaczenie : Być bita - tłumaczenie :

Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

Jest bita.
Elle est battue.
Wystarczy troche cos Pan Poppins bita.
C'est une petite chose que M. Poppins a fabriquée.
Podczas aresztowania straciła przytomność, była kilkukrotnie bita oraz przypalana papierosami.
Pendant son arrestation, elle a perdu connaissance, a été frappée plusieurs fois et a été victime de brûlures de cigarettes.
Chcesz wysłać Jim i ja z powrotem do bita i torturowana, a gruntowej pod
Vous voulez envoyer Jim et moi, à être fouetté et torturé, et la terre Down Under
2 lata temu 04 58 BravoTube jedzenie, ubrani, biczowanie lesbijki , bita smietana bravotube , pejcz , biczowanie duże cycki
Il ya 2 ans 04 58 BravoTube nourriture, habillées, cougar lesbienne et jeune fille , crème chantilly
Jej młodsza, zaledwie 10 letnia siostra, nigdy nie doświadczyła uroków dzieciństwa, ponieważ była regularnie bita przez swojego pana.
Sa sœur cadette, à peine 10 ans, n a jamais connu l innocence de l enfance, et a souvent été battue par son maitre.
Moja ciotka była bita przez swojego męża gdy jej ojciec (mój dziadek) zainterweniował, jej mąż uderzył również i jego.
Ma tante était battue par son mari quand son père (mon grand père) est intervenu, alors le mari a également frappé le père.
wielofunkcyjne amidy azyrydyny o rdzeniowych strukturach izoftalowych, trimestycznych (BITA lub trimezamid butylenoiminy), izocyjanorowych lub trimetyloadypowych oraz 2 metylowych lub 2 etylowych podstawnikach w pierścieniu azyrydynowym
amides d aziridine polyfonctionnels possédant la structure de base isophtalique, trimésique (BITA ou butylène imine trimésamide), isocyanurique ou triméthyladipique et les substituants 2 méthyl ou 2 éthyl sur le cycle aziridine
To znaczy, aby moja żona do sprzedaży w Nowym Orleanie, i umieścić mój chłopak jak cielę w przedsiębiorcy pióra, i wysłać starej matki Jima do brutalnej, że bita i ją znieważał wcześniej, bo nie mógł nadużyć syna.
Tu veux emmener ma femme à vendre à la Nouvelle Orléans, et de mettre mon garçon comme un veau dans un trader stylo, et d'envoyer vieille mère de Jim à la brute que fouettée et abusé de son avant, parce qu'il ne pouvait pas abuser de son fils.
Być albo nie być,
Être ou ne pas être.
Być albo nie być
Être ou ne pas être.
Być albo nie być.
Être ou ne pas être .
Być albo nie być.
Être ou ne pas être
Chcę być radnym, chcę być inżynierem, chcę być lekarzem .
Je veux être conseiller, je veux être ingénieur, je veux être docteur , écoutez moi
Tak Być albo nie być .
Exactement, Être ou ne pas être. ( To be or not to be )
Powinno być ono być równoważne
Elle est égale à
Być znowu kimś, być potrzebnym.
Sentir qu'on a besoin de vous...
Albo być bitą? Może być związaną?
Ou peut être attachée ?
Być mężczyzną znaczy nie być dziewczynką.
Être un homme signifie ne pas être une fille.
Być kobietą znaczy nie być dziewczynką.
Être une femme veut dire de ne pas être une fille.
Być silnym znaczy nie być dziewczynką.
Être fort veut dire de ne pas être une fille.
Być przywódcą znaczy nie być dziewczynką.
Être un dirigeant veut dire de ne pas être une fille.
Łatwo być Puffem, trudniej być Seanem
Il est facile d'être Puff, il est plus difficile d'être Sean
Przestaje być zagadkowe, zaczyna być fascynujące.
Ce n'est plus mystérieux, c'est fascinant.
Wolę być mądry niż być aktorem.
Je préfère être intelligent qu'être acteur.
Musimy być tam gdzie być powinniśmy
II faut y aller II faut y aller
Trzeba być bracero, żeby cnim być?
Fautil être bracero pour vouloir être bracero?
Być może tak, być może jednak nie.
Peut être que oui, peut être que non.
Być chłopcem naprawdę znaczy nie być dziewczynką.
En vérité, être un garçon signifie ne pas être une fille.
Czajniczek może być pełny, może być pusty.
La théière pourrait être pleine, elle pourrait être vide.
mógł być dosłodzony i mógł być zabarwiony,
ayant subi une éventuelle édulcoration et une éventuelle coloration,
Wielka miłość, musi być podsycana, musi być...
Un grand amour doit être entretenu.
Proszę tylko powiedzieć, być albo nie być.
Dites Être ou ne pas être .
Być albo nie być, oto jest pytanie .
Etre ou ne pas être, voilà la question.
Być, albo nie być, to wielkie pytanie.
Etre ou n'être pas ? Telle est la question.

 

Powiązane Wyszukiwania: Bita - Być - Być Sobą - Być Zgodnym Z Czymś - Być Posłusznym Komuś - Być świadkiem Czegoś - Być Kimś/czymś -