Tłumaczenie "przeciwpadaczkowy" do języka hiszpańskiego:


  Słownik Polskie-Hiszpański

Przeciwpadaczkowy - tłumaczenie :

Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

fenytoinę (lek przeciwpadaczkowy)
Si está recibiendo vacunas vivas atenuadas o fenitoína (medicamentos antiepilépticos).
Inovelon zawiera rufinamid, lek przeciwpadaczkowy.
Inovelon contiene rufinamida, un medicamento antiepiléptico.
Zonegran zawiera zonisamid, lek przeciwpadaczkowy.
Zonegran contiene zonisamida, un antiepiléptico.
Substancją aktywną zawartą w preparacie Vimpat jest lakosamid, lek przeciwpadaczkowy.
El principio activo de Vimpat, la lacosamida, es un medicamento antiepiléptico.
Podczas stosowania rufinamidu stwierdzono występowanie poważnego zespołu nadwrażliwości na lek przeciwpadaczkowy przebiegającego ze zróżnicowanymi objawami przedmiotowymi i podmiotowymi.
Se ha producido el síndrome de hipersensibilidad a antiepilépticos grave asociado con la terapia con rufinamida.
Zawsze, kiedy jest to możliwe, ale wyłącznie w porozumieniu z lekarzem, kobiety w ciąży powinny przyjmować jeden lek przeciwpadaczkowy.
Por tanto, siempre que sea posible y sólo bajo consejo de su médico, debe intentar tomar durante el embarazo tan sólo un medicamento para las convulsiones.
Lakozamid został dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej (UE) w sierpniu 2008 r. jako lek przeciwpadaczkowy pod nazwą handlową Vimpat.
Lacosamide ha sido autorizado en la Unión Europea (UE) como medicamento antiepiléptico con el nombre Vimpat en agosto de 2008.
Lamitrin jest stosowany w leczeniu skojarzonym, jednak może zostać zastosowany jako pierwszy lek przeciwpadaczkowy włączany do leczenia zespołu Lennox Gastaut.
complementario pero puede utilizarse como fármaco antiepiléptico de inicio (FAE) en el síndrome de Lennox Gastaut.
Dawka preparatu Inovelon jest uzależniona od wieku i masy ciała pacjenta, jak również tego, czy pacjent przyjmuje także walproinian (inny lek przeciwpadaczkowy).
La dosis de Inovelon depende de la edad y el peso del paciente y de que éste esté tomando también valproato (otro medicamento antiepiléptico).
Po opanowaniu objawów padaczki przez leczenie skojarzone wspomagający lek przeciwpadaczkowy może być wycofany, a pacjenci mogą kontynuować leczenie jedynie nazwa handlowa w monoterapii .
Una vez logrado el control epiléptico con la terapia auxiliar, podrán retirarse los antiepilépticos (AE) concomitantes y los pacientes podrán continuar la monoterapia con Nombre comercial .
Po opanowaniu objawów padaczki przez leczenie skojarzone wspomagający lek przeciwpadaczkowy może być wycofany, a pacjenci mogą kontynuować leczenie jedynie preparatem Lamictal w monoterapii.
Adultos de 18 o más años de edad Lamictal está indicado para la prevención de los episodios afectivos de los pacientes con trastorno bipolar, fundamentalmente mediante la prevención de los episodios depresivos.
Skuteczność preparatu Keppra stosowanego w monoterapii oceniano u 579 pacjentów, którzy otrzymywali albo preparat Keppra, albo karbamazepinę (inny lek przeciwpadaczkowy) przez okres do dwóch lat.
La eficacia de Keppra utilizado en monoterapia se estudió en 579 pacientes, que recibieron Keppra o carbamazepina (otro medicamento antiepiléptico) durante un máximo de dos años.
Działanie leku zawierającego fenytoinę (lek przeciwpadaczkowy) może być zmniejszone, jeśli jednocześnie stosowany jest lek Yondelis i w związku z tym nie jest zalecane takie stosowanie leku.
No se recomienda la utilización de medicamentos que contienen fenitoína (para el tratamiento de la epilepsia) junto con Yondelis, ya que el efecto de la fenitoina puede disminuir.
przeciwbólowych), ryfampicyny (gruźlica), karbamazepiny (padaczka), difenylohydantoiny i fenytoiny (napady padaczkowe), prymidonu (lek przeciwpadaczkowy) lub cyklosporyny (przeszczepy narządów) może skrócić czas aktywności leku ORACEA w organizmie pacjenta.
(tuberculosis), carbamazepina (epilepsia), difenilhidantoína y fenitoína (crisis cerebrales), primidona (anticonvulsivante) o ciclosporina (trasplante de órganos) puede reducir el tiempo que Oracea mantiene la actividad en su organismo.
INFORMACJE OGÓLNE Lamictal pod różnymi nazwami w postaci tabletek po 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg oraz tabletek rozpuszczalnych do żucia po 2 mg, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg i 200 mg jest to lek przeciwpadaczkowy stosowany w leczeniu padaczki i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.
INFORMACIÓN GENERAL Lamictal y nombres asociados, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg comprimidos y 2 mg, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg comprimidos dispersables masticables es un medicamento antiepiléptico utilizado en el tratamiento de la epilepsia y el trastorno bipolar.
Co więcej, próby wycofania stosowanych równocześnie leków przeciwpadaczkowych u pacjentów z chorobą oporną na leczenie, przyjmujących więcej niż jeden lek przeciwpadaczkowy, w celu przejścia na monoterapię z zastosowaniem gabapentyny nie są zalecane, gdyż w takich przypadkach oczekuje się niskiej częstości sukcesów, podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpadaczkowych.
Además, el intento de retirar el uso concomitante de fármacos antiepilépticos en pacientes resistentes al tratamiento con más de un fármaco antiepiléptico, a fin de conseguir el régimen en monoterapia con gabapentina, no se recomienda debido a la baja tasa de éxito esperada, al igual que ocurre con otros antiepilépticos.