Tłumaczenie "antybiotyk lek" do języka holenderskiego:


  Słownik Polskie-Holenderski

Antybiotyk lek - tłumaczenie :

Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

wankomycyną (antybiotyk) i flukonazolem (lek przeciwgrzybiczy).
(antitumormiddel), vancomycine (antibioticum) en fluconazol (fungicide).
do ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy) rytonawir (lek do leczenia zakażeń wirusem HIV) telitromycyna (antybiotyk)
rg ritonavir (geneesmiddel voor de behandeling van HIV infecties) telitromycine (antibioticum) claritromycine (antibioticum)
do ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy) rytonawir (lek do leczenia zakażeń wirusem HIV) telitromycyna (antybiotyk)
ge claritromycine (antibioticum) nefazodon (antidepressivum)
36 erytromycyna IV( antybiotyk) pentamidyna (lek przeciw pasożytom) cyzapryd (lek przeciw refluksowi żołądkowo przełykowemu).
anti malaria geneesmiddelen (zoals mefloquine of halofantrine)
jeżeli pacjent przyjmuje linezolid (antybiotyk), bromokryptynę (lek stosowany w niepłodności
als u linezolide (een antibioticum), bromocriptine (voor onvruchtbaarheid of de ziekte van
leki przeciwmalaryczne (takie jak meflochina lub halofantryna) erytromycyna IV( antybiotyk) pentamidyna (lek przeciw pasożytom)
bepaalde soorten geneesmiddelen voor de behandeling van angst, schizofrenie of andere
lekami przeciwbakteryjnymi w tej samej strzykawce opisywano również niezgodność chemiczną z amsakryną (lek przeciwnowotworowy), wankomycyną (antybiotyk) i flukonazolem (lek przeciwgrzybiczy).
Een chemische onverenigbaarheid van ceftriaxon is ook gemeld met amsacrine
ryfampicynę (antybiotyk)
rifampicine (een antibioticum)
Ryfampicyna, antybiotyk
rifampicine, een antibioticum
klarytromycyny (antybiotyk)
claritromycine (antibioticum)
cyprofloksacyna (antybiotyk)
ciprofloxacin (een antibioticum)
enoksacyna (antybiotyk)
enoxacin (een antibioticum)
Lekarza prowadzącego lub farmaceutę należy poinformować o przyjmowaniu cymetydyny (lek stosowany w schorzeniach żołądka) lub erytromycyny (antybiotyk).
U dient het uw arts of apotheker te melden als u cimetidine (een middel tegen brandend maagzuur) of erythromycine (een antbioticum) gebruikt.
lub cyprofloksacynę (antybiotyk)
(een antibioticum) gebruikt,
rifampicyna, antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych
rifampicine, een antibioticum gebruikt voor de behandeling van infecties met bacteriën
Może się również wytworzyć oporność na antybiotyk.
Bovendien is het mogelijk dat u resistentie tegen het antibioticum ontwikkelt.
Preparatu nie należy stosować również u pacjentów przyjmujących leki 2 3 spowalniające metabolizm preparatu Thymanax w organizmie, takie jak fluwoksamina (inny lek przeciwdepresyjny) i ciprofloksacyna (antybiotyk).
Het mag ook niet worden gebruikt bij patiënten die geneesmiddelen innemen die de afbraak van Thymanax in het lichaam vertragen, zoals fluvoxamine (een ander antidepressivum) en ciprofloxacine (een antibioticum).
Preparatu nie należy stosować również u pacjentów przyjmujących leki 2 3 spowalniające metabolizm preparatu Valdoxan w organizmie, takie jak fluwoksamina (inny lek przeciwdepresyjny) i ciprofloksacyna (antybiotyk).
Het mag ook niet worden gebruikt bij patiënten die geneesmiddelen innemen die de afbraak van Valdoxan in het lichaam vertragen, zoals fluvoxamine (een ander antidepressivum) en ciprofloxacine (een antibioticum).
Jest to szczególnie ważne w przypadku przyjmowania leków stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona. fluwoksaminy (lek przeciwdepresyjny) lub cyprofloksacyny (antybiotyk) może być konieczna zmiana dawki leku ZYPADHERA.
Als u dit gebruikt, kan het nodig zijn uw dosis ZYPADHERA aan te passen
Mupirocyna organiczny związek chemiczny, antybiotyk wytwarzany przez Pseudomonas fluorescens .
Mupirocine is een antibioticum dat oorspronkelijk geïsoleerd werd uit Pseudomonas fluorescens .
Leku Renagel nie należy przyjmować jednocześnie z ciprofloksacyną (antybiotyk).
Renagel mag niet tegelijk met ciprofloxacine (een antibioticum) genomen worden.
1 Należy stosować antybiotyk tylko wtedy przepisze go lekarz.
1 Gebruik alleen antibiotica wanneer deze aan u worden voorgeschreven.
lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak SSRI, wenlafaksyna i L tryptofan lub tryptanami (stosowanymi w leczeniu migreny), tramadolem (lek przeciwbólowy), linezolidem (antybiotyk), litem (stosowanym w leczeniu pewnych zaburzeń psychicznych) oraz preparatami 22 zawierającymi ziele dziurawca Hypericum perforatum (ziołowy lek przeciwdepresyjny).
antidepressiva als SSRI s, venlafaxine en L tryptofaan of triptans (voor migraine), tramadol (een pijnstiller), linezolid (een antibioticum), lithium (voor bepaalde psychiatrische aandoeningen) en sintjanskruid Hypericum perforatumproducten (een kruidengeneesmiddel voor depressies).
jeśli u pacjenta występuje uczulenie na jakikolwiek antybiotyk, formaldehyd, bromek
als u allergisch (overgevoelig) bent voor een antibioticum, formaldehyde,
W obu badaniach preparat Tygacil porównano z lewofloksacyną (inny antybiotyk).
In beide studies werd Tygacil vergeleken met levofloxacine (een ander antibioticum).
1 Należy stosować antybiotyk tylko wtedy, jeśli przepisze go lekarz.
1 Gebruik alleen antibiotica wanneer deze aan u worden voorgeschreven.
1 Należy stosować antybiotyk tylko wtedy jeśli przepisze go lekarz.
1 Gebruik alleen antibiotica wanneer deze aan u worden voorgeschreven.
Preparat Convenia zawiera cefowecynę antybiotyk podawany we wstrzyknięciach (pod skórę).
Convenia bevat cefovecine, een antibioticum dat wordt toegediend via injectie (onder de huid).
Substancją czynną preparatu Econor jest walnemulina, antybiotyk z grupy pleuromutyliny.
Het werkzame bestanddeel van Econor is valnemuline, een antibioticum dat tot de pleuromutilinegroep behoort.
Substancja czynna preparatu Zactran gamytromycyna to antybiotyk z grupy makrolidów.
De werkzame stof van Zactran is gamithromycine, een antibioticum van de macrolidengroep.
Doszło do zakażenia odleżyn i dostałem antybiotyk, który wywołał uczulenie.
Die wonden raken geïnfecteerd. Ze geven me een antibioticum waar ik allergisch voor blijk.
Pacjent nie powinien przyjmować produktu Thymanax razem z niektórymi lekami (patrz także Kiedy nie stosować leku Thymanax w punkcie 2) fluwoksaminą (inny lek stosowany w leczeniu depresji), cyprofloksacyną (antybiotyk).
Thymanax mag niet samen met bepaalde geneesmiddelen worden ingenomen (zie ook Gebruik Thymanax niet in rubriek 2.) fluvoxamine (een ander medicijn voor de behandeling tegen depressie), ciprofloxacine (een antibioticum).
Pacjent nie powinien przyjmować produktu Valdoxan razem z niektórymi lekami (patrz także Kiedy nie stosować leku Valdoxan w punkcie 2) fluwoksaminą (inny lek stosowany w leczeniu depresji), cyprofloksacyną (antybiotyk).
Valdoxan mag niet samen met bepaalde geneesmiddelen worden ingenomen (zie ook Gebruik Valdoxan niet in rubriek 2.) fluvoxamine (een ander medicijn voor de behandeling tegen depressie), ciprofloxacine (een antibioticum).
Jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na jakikolwiek antybiotyk z grupy
als u allergisch (overgevoelig) bent voor tacrolimus of voor één van de andere bestanddelen van
Substancją czynną preparatu Doribax jest doripenem antybiotyk należący do grupy karbapenemów.
De werkzame stof in Doribax, doripenem, is een antibioticum dat hoort tot de groep van de carbapenemen .
Substancją czynną preparatu Pirsue jest chlorowodorek pirlimycyny, antybiotyk z grupy linkozamidów.
De werkzame stof van Pirsue is pirlimycinehydrochloride, een antibioticum van de lincosamidengroep.
Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać badanie wrażliwości docelowych bakterii na antybiotyk.
Vóór de behandeling dienen de verantwoordelijke bacteriën op gevoeligheid getest te worden.
I pierwszą rzeczą, której wtedy domagają się od lekarza, jest antybiotyk.
Het eerste waar ze dan om vragen, is antibiotica.
Jeśli u pacjenta występowała kiedykolwiek ciężka reakcja uczuleniowa na którąkolwiek z penicylin lub na dowolny antybiotyk beta laktamowy, ponieważ pacjent może być uczulony również na lek Ceftriaxone Tyrol Pharma 1 g.
U ooit een ernstige allergische reactie hebt gehad op een penicilline of een andere bèta lactam antibioticum, omdat u ook allergisch zou kunnen zijn voor dit geneesmiddel.
Jeśli u pacjenta występowała kiedykolwiek ciężka reakcja uczuleniowa na którąkolwiek z penicylin lub na dowolny antybiotyk beta laktamowy, ponieważ pacjent może być uczulony również na lek Ceftriaxone Tyrol Pharma 2 g.
U ooit een ernstige allergische reactie hebt gehad op een penicilline of een andere bèta lactam antibioticum, omdat u ook allergisch zou kunnen zijn voor dit geneesmiddel.
U pacjentów przyjmujących ryfampicynę (antybiotyk) może zajść konieczność podwyższenia dawki preparatu Stocrin.
Patiënten die rifampicine nemen (een antibioticum) mogen een hogere dosis Stocrin nemen.
U pacjentów przyjmujących ryfampicynę (antybiotyk) może zajść konieczność podwyższenia dawki preparatu Sustiva.
Patiënten die rifampicine nemen (een antibioticum) mogen een hogere dosis Sustiva nemen.
9. dokładny skład, włączając środek antyseptyczny i lub antybiotyk, jeśli taki dodano
9. Juiste samenstelling, alsmede het antisepticum en of het antibioticum indien aanwezig.
Nadwrażliwość na substancję czynną, którykolwiek antybiotyk makrolidowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.
Overgevoeligheid voorde actieve stof, voor enig macrolide antibioticum of voor één van de hulpstoffen.
Substancją czynną zawartą w preparacie Vibativ jest telavancin antybiotyk należący do grupy glikopeptydów .
De werkzame stof in Vibativ, telavancine, is een antibioticum uit de groep glycopeptiden .

 

Powiązane Wyszukiwania: Lek - Antybiotyk -