Tłumaczenie "może wyglądać" do języka koreańskiego:


  Słownik Polskie-Koreański

Może - tłumaczenie : Może - tłumaczenie : Może - tłumaczenie : Może - tłumaczenie : Wyglądać - tłumaczenie : Wyglądać - tłumaczenie : Może wyglądać - tłumaczenie : Może wyglądać - tłumaczenie :

Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

Tak może wyglądać.
볼록 사각형이 어떻게 생겼는지 입니다
To może wyglądać...
그냥 그만둘 수도 있는데..
Może wyglądać o tak.
이 둔각 처럼요.
Może wyglądać jak śmierć.
죽음과 같이 느껴질 수도 있고
Może wyglądać zupełnie inaczej.
지금은 완전히 다르게 보일텐데요. 네..
Podpowłoka s może wyglądać tak.
s 부껍질은 마치 이것처럼 생겼을 것입니다.
Tak to może ostatecznie wyglądać.
이건 우리가 얻게 될 결과입니다.
Jak źle może to wyglądać.
얼마나 형편없이 보일 수도 있는지 압니다.
Może wyglądać tak albo inaczej.
그래프는 저렇게 진행될 수도 있고 다른 방향으로 갈 수도 있어요
Każda klasa może tak wyglądać (Brawa)
모든 교실이 저렇게 될 수 있습니다 (박수)
Słuchajcie, wiem jak to może wyglądać.
있다가 알려줄게 이봐, 이게 어떻게 보일지 알아
Dlatego, kiedy rysujesz takie wiązanie, może ono wyglądać... (to tylko taki skrót) ... może ono wyglądać tak.
만일 이러한 관계를 그린다면 그것은 아마 이럴 것입니다 이 결합을 그린다면 말입니다. 정말 추상적입니다.
Wyobraźmy sobie jak może wyglądać powierzchnia Tytana.
타이탄의 표면이 어떤 모습일지 상상해 보시기 바랍니다.
Jeden z różnobocznych trójkątów może wyglądać tak.
한 둔각 삼각형은 어쩌면 이렇게 생겼을 수도 있지요.
I może to wyglądać trochę tajemniczo lub
그렇다면 당신은 10달러 하나와 6개의 1달러로 16달러를 나타낼 것입니다
Jeden motyl może wyglądać tak, a inny, całkiem losowo, jego plamki mogą wyglądać tak.
한 나비는 저렇게 생길 수 있습니다. 다른 나비는, 그저 임의로, 그 점이 아마 저렇게 생길 수 있습니다.
Lista w Pythonie może wyglądać na przykład tak
예를 들어 볼게요 ...
To może wyglądać, jakby zmienność badała swoje możliwości.
여러분은 이 변이들은 모험한다 고 생각할 수도 있습니다. 그러나
Może on na przykład wyglądać w ten sposób.
그럼 세 꼭짓점이 확실하게 원 위에 있는
Może powinniśmy zająć się pojęciami, które rozwijałem, by zilustrować jak może wyglądać prosty żywy system. by zilustrować jak może wyglądać prosty żywy system.
사실, 그렇게 하는것은 아마 내가 단순한 살아있는 시스템이 어떨지를 포착하기 위해 개발한 그 개념을
Te położenie, centralne, może wyglądać jak by wewnątrz konta.
이 상황에서는 원의 중심이 원주각의 안쪽에 위치해 있습니다
Zastanówmy się chwilę, jak może wyglądać potomstwo moich rodziców.
그럼 조금 더 생각해 봅시다 어머니와 아버지의 자손이 만들어질 때 실제로 무슨 일이 일어나는지를요
Tutaj mamy orchideę która może wyglądać jakby miała szczęki.
이 난초는 신기하게 마치 턱을 갖고 있는 것처럼 보이죠.
Myślę, że to może w rzeczywistości wyglądać troochę dziwnie.
약간 그림이 이상한 것 같군요
Chciałbym powiedzieć, jak może wyglądać Internet bazujący na takiej idei.
저는 관련성의 아이디어에 바탕을 둔 웹이 어떤 것인가에 대해서 말하고자 합니다.
Chciałem wam pokazać, jak może to wyglądać, kiedy będzie gotowe.
이것이 현장에서는 어떻게 보이는지 여러분께 보여드리고 싶습니다.
Może u niektórych osobników będzie to wyglądać w ten sposób.
어쩌면 어떤 나비들이, 여러분이 알 듯이, 저렇게 생기기 시작할 수도 있습니다.
Jak ona może wyglądać w ten sposób w publicznym miejscu?
정말로. 어떻게 저런 차림으로 사람들 앞에 나설 수 있지?
To pokazuje, jak może wyglądać mięsień pośladkowy po wszczepieniu implantu.
이 프로그램으로 환자분 모습을 예상할 수 있어요 엉덩이가 수술후엔 이렇게 보일꺼에요
Chcę zastanowić się nad tym, jak może wyglądać demokracja, lub jak mogłaby wyglądać, gdyby więcej udziału miały matki.
저는 민주주의가 어떻게 생기고, 또는 어떻게 생겨왔을지의 가능성에 관해 생각하고 싶습니다. 우리가 만약 여성 제정자들과 관련이 있었다면 말이죠.
Mówi, że może poprawić moją twarz. Mówi, że może sprawić, że będę normalnie wyglądać.
제 얼굴을 고칠 수 있대요 절 정상으로 보이게 해준대요
Tak może wyglądać mapa tego regionu za 10 do 20 lat.
이 상태가 향후 10, 20년 내 이 곳의 모습이 될 것 같습니다.
To może wyglądać jak skomplikowane zadanie, i rzeczywiście jest nieco trudne.
그러니까 조금 복잡한 문제처럼 보일 수도 있어요. 그리고 이게 좀 까다롭습니다.
Być może dzisiaj wieczorem porozmyślasz sobie jak takie liczby mogłyby wyglądać.
이 영상에서는 이정도면 충분할거 같아요
Przyjrzyjmy się więc, jak krzywa sprzedaży może wyglądać na rynku odnowionym.
그럼 분할시장의 판매곡선은 어떤 형태인지 살펴보죠

 

Powiązane Wyszukiwania: Może - Wyglądać -